Tartu Ülikooli onkoloogia residentuuriprogramm läbis välishindamise

Onkoloogia residentuuriprogrammi tugevuseks peeti kombineeritud kiiritusravi ja medikamentoose ravi alast koolitust ning arst-residentide võimalust osaleda teadustöödes ja kliinilistes uuringutes. Kohandamaks residentuuriprogrammi ühiskonna vajadustega, soovitasid väliseksperdid pikendada residentuuriõpinguid neljalt aastalt viiele.

Onkoloogia residentuurprogrammi välishindamine toimus 4. ja 5. novembril 2019. Selle viisid läbi dr Ingvil Mjaaland Norrast ja dr Kim Benstead Inglismaalt. Ekspertidega kohtusid nii arst-residendid, residentide juhendajad, Tartu Ülikooli hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja, dotsent Jana Jaal ning meditsiiniteaduste valdkonna residentuuriprodekaan professor Urmas Lepner.

Käesoleval aastal sisseastunutele on onkoloogia eriala õppes kasutusel uuendatud programm, mille raames on diplomieelse õppe praktika-aasta lisandumise tõttu vähendatud üldainete osakaalu ning suurendatud erialatsüklite mahtu. Lisaks eeltoodule on oluliselt täiendatud ja täpsustatud teoreetilise koolituse osa.

Väliseksperdid hindasid arst-residentide teoreetilist ja praktilist koolitust ning teaduslikes ja kliinilistes uuringutes osalemise võimalusi väga kõrgelt. Nende hinnangul on Tartu Ülikool ja praktikabaasiks olevad haiglad loonud arst-residentidele suurepärased võimalused eriala teoreetiliseks ja praktiliseks omandamiseks. Tunnustati arst-residentide ja juhendajate omavahelist kiiret ja vahetut suhtlust ning juhendajate kättesaadavust.

Eksperdid soovitasid korraldada rohkem ülekantavaid oskusi arendavaid kursusi, kus oleks võimalik arendada näiteks nii juhtimisoskust kui ka eneseväljendus- ja suhtlusoskust erinevates situatsioonides. Üks selline koolitus („Arukas ajajuhtimine“) toimub hematoloogia-onkoloogia kliinikus juba jaanuaris 2020.

Seoses vähihaigete ravi muutuste (keerukamad ravimeetodid, kombineeritud ravi suurenev osakaal, kordusravi vajadus), ühiskonna vajadustega kohandamise ja arst-residentide ülekantavate oskuste arendamisega soovitavad eksperdid kaaluda onkoloogia residentuuriprogrammi pikkuse muutmist praeguselt neljalt aastalt viiele aastale. Siis on see vastavuses ka Euroopa Meditsiinispetsialistide Liidu koolitusnõuete ning Euroopa Radioteraapia ja Onkoloogia Ühenduse soovitusliku õppekavaga.

Onkoloogia eriala üldjuhendaja, dotsent Jana Jaali sõnul vastab praegune residentuuriprogramm ajalise kestuse osas Euroopa Liidu miinimumnõutele. Sellegipoolest on residentuuriõppe pikendamine viiele aastale õigustatud ja vajalik, sest viimast soovitavad ka erialaseltside poolt koostatud soovituslikud õppeprogrammid. Samuti kinnitab dotsent Jana Jaal, et on äärmiselt hea meel tõdeda, et uuendatud programm on saanud nii positiivse tagasiside.

Välishindamist planeerivad ka oftalmoloogia eriala, füsiaatria ja taastusravi ning füsiaatria ja taastusravi koos kõrvalerialaga spordimeditsiin residentuuriprogrammid.

Lisateave:
Urmas Lepner
Tartu Ülikooli residentuuriprodekaan
urmas.lepner@ut.ee
731 8201