Meditsiini ja spordi doktoriõppe programm

Alates 2022/23. õppeaastast on meditsiiniteaduste valdkonnas üks doktoriõppe programm, mis koondab enda alla neli eriala:

  • arstiteadus;
  • farmaatsia;
  • liikumis- ja sporditeadused;
  • neuroteadused.

Doktoriõppesse vastuvõtmist võivad taotleda isikud, kellel on magistrikraad või sellele vastav haridustase. Doktoriõpe valmistab ette õppejõudusid ja teadlasi ülikoolides ja teadusasutustes ning juhtivspetsialiste väljaspool akadeemilist sfääri. Doktoriõpe on teaduspõhine kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille kestel doktorant omandab iseseisvaks teadus- ja arendustegevuseks vajalikud pädevused.

Programm koosneb teadus- ja arendustegevuse moodulist (5460 tundi ehk 210 EAP-d) ja õppetegevuse moodulist (780 tundi ehk 30 EAP-d). Rahvusvahelise õpi- ja töökogemuse saamiseks on doktorandil soovitatav õppida ja/või uurimistööd teha väliskõrgkoolis või -teadusasutuses.
 

Meditsiini ja spordi doktoriõppe programm koosneb kahest moodulist:
  • teadus- ja arendustegevuse moodul
  • õppetegevuse moodul 

Rahvusvahelise õpi- ja töökogemuse saamiseks on doktorandil soovitatav õppida ja/või uurimistööd teha väliskõrgkoolis või -teadusasutuses.

Doktoriõppe programmi edukal läbimisel doktorant: 

1. Omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet oma erialal ning põhjalikke teadmisi uurimistöö kitsamas osas.

2. Valdab, kombineerib ja arendab oma eriala uurimismeetodeid. Oskab neid rakendada ning ümber hinnata ja laiendada. Mõistab ja üldistab erialade vaheliste teadmiste ja uurimismeetodite sisu ja ulatust.  

3. Analüüsib, sünteesib ja hindab teadmusmahukaid ja uusi ideid, identifitseerib ja sõnastab uurimisküsimusi ning arendab teooriaid.

4. Esitab argumenteeritult ja teaduspõhiselt oma seisukohti ning uurimistöö tulemusi erialases teadussuhtluses (publikatsioonid rahvusvahelistes eelretsenseeritavates teadusväljaannetes, konverentsid, seminarid jmt). On suulises ja kirjalikus suhtlemises selge, loogiline ja sihtrühmale arusaadav.

5. Püstitab iseseisvalt uurimisküsimusi ja hüpoteese, kavandab ja viib läbi uurimistööd uurimisküsimustele vastamiseks või hüpoteeside paikapidavuse hindamiseks.

6. On oma tegevuses eetiline, lähtub heast teadustavast ja muudest ülikooli headest tavadest, andmehalduse headest tavadest, intellektuaalse omandi õigustest ja andmekaitse nõuetest.  

7. Rakendab eneserefleksiooni omandatud pädevuste ja enesetäiendamise vajaduse süsteemsel analüüsil ning arendab oma erialaspetsiifilisi üldpädevusi nii hariduse ja teaduse kontekstis kui ka laiemal ühiskondlikul tasandil.

8. Annab oma teadmisi edasi õpetamise, juhendamise või muul teel.

9. Juhib protsesse ja inimesi, teeb meeskonnatööd. 

 

Teadus- ja arendustegevuse moodul

Mooduli eesmärk on täiendada ja süvendada erialaseid ning erialaüleseid teadmisi ja oskusi. Doktorant omandab teadustöö pädevuse ja ülekantavad pädevused praktilise kogemuse, ürituste ja muu tegevuse käigus.

Mooduli maht on 5460 tundi, mis vastab 210 EAP-le.

Mooduli edukal läbimisel doktorant: 

1. Kombineerib, sõnastab ja arendab erialaspetsiifilisi ideid, identifitseerib ja sõnastab uurimisküsimusi.

2. Kombineerib ja arendab mitmesuguseid teadusliku analüüsi meetodeid, püstitab hüpoteese.

3. Esitab ja selgitab oma uurimistööd ja selle tulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult erialaspetsiifilisele ja erialavälisele auditooriumile, seda vähemalt ühes võõrkeeles lisaks õppekeelele. 

4. Lähtub oma tegevuses headest tavadest ja regulatsioonidest, sh heast teadustavast ja muudest ülikooli headest tavadest, intellektuaalse omandi õigustest, andmekaitse ja andmehalduse nõuetest.

5. Algatab, kavandab, rakendab ja hindab kriitiliselt uurimis- ja arendustöid, annab neile argumenteeritult tagasisidet.

6. Annab oma teadmisi edasi õpetamise, juhendamise või muul teel.

7. Oskab iseseisvalt tegutseda keerulises rahvusvahelises töö- ja õpikeskkonnas, sealhulgas uurimistöös, mis nõuab juhtimis- ja meeskonnatööoskusi, innovaatilist mõtlemist ning strateegiliste otsuste tegemise võimet.

Doktorant peab: 

1. Koostama Tartu Ülikooli doktoriõppe eeskirja ning valdkondliku korra nõuetele vastava doktoritöö.

2. Pidama suulise ettekande vähemalt ühel (soovitavalt rahvusvahelisel) erialakonverentsil, osalema uurimistööga seotud rahvusvahelistel aruteludel.

3. Osalema aktiivselt valitud eriala doktoriseminaridel kogu õppeaja jooksul.

4. Osalema aktiivselt valdkonna või instituudi teadus- ja arendustöös, sh panustama tegevuste läbiviimisesse ning osalema doktoriõppe keskuse üritustel.

5. Oma teadmisi edasi andma õppetöö, üliõpilastöö (bakalaureuse- ja magistritöö) või õpilastöö juhendamise või eriala populariseerimise kaudu.

6. Analüüsima oma edasijõudmist ja professionaalset arengut koostöös juhendajaga ning andma oma teadustöö ja muu akadeemilise tegevuse edenemise kohta aru määratud atesteerimisel. 

 

Õppetegevuse moodul

Mooduli eesmärk on täiendada ja süvendada erialaseid ning erialaüleseid teadmisi ja oskusi. Doktorant omandab teadustöö pädevuse ja ülekantavad pädevused õppeainete, ürituste ja muu tegevuse käigus.

Mooduli maht on 780 tundi, mis vastab 30 EAP-le. Moodul jaguneb kaheks: programmi ühisosaks (ülekantavate oskuste alamoodul, 15 EAP) ja erialaõppeks (erialaste teadmiste alamoodul, 15 EAP).

Mooduli edukal läbimisel doktorant:  

1. Omab ja demonstreerib süvendatud teadmisi oma erialal ja uurimisvaldkonnas, hindab kriitiliselt ja üldistab erialaspetsiifilisi ideid.  

2. On võimeline suuliselt ja kirjalikult esitama oma teadussuuna ja  uurimistööga seonduvaid probleeme, järeldusi ja nende aluseks olevaid teooriaid nii erialaspetsialistidest auditooriumile kui ka erialaväliste inimestega suhtlemisel, argumenteerima ning osalema sellekohastes aruteludes oma õppekeeles ja oma erialal olulises võõrkeeles, sealhulgas avaldama originaalseid teadustulemusi rahvusvaheliselt eelretsenseeritavates teadusväljaannetes.

3. Valdab ja hindab kriitiliselt oma uurimisvaldkonna teadusliku analüüsi meetodeid. 

4. Mõistab ja analüüsib oma eriala interdistsiplinaarseid seoseid teiste erialadega, kasutab oma teadustöös interdistsiplinaarse uurimistöö võimalusi.

5. Valdab ja analüüsib teaduseetilisi, intellektuaalomandit, andmekaitset ja andmehaldust puudutavaid valikuid. 

6. Omab süvendatud teadmisi õpetamise, juhtimise, juhendamise ja eriala populariseerimise kohta ning on võimeline neid pädevalt edasi andma.

7. Analüüsib ja seostab meeskonnatöö ja juhtimise (nii organisatoorse kui ka enesejuhtimise) erinevaid meetodeid.
 

Doktorant peab:

1. Läbima õppeaine ARTH.02.063 “Bioeetika”.

2. Läbima õppeaine ARTH.03.021 “Biostatistika I”.

3. Läbima valitud eriala kohustuslikud ja valikained.

4. Omandama programmi ja mooduli õpiväljundites nimetatud erialased ja ülekantavad pädevused ja hoiakud, lähtudes eneseanalüüsist ja juhendajaga koostöös koostatud individuaalplaanist (enesetäienduse plaanist). 

Sisseastumine doktoriõppesse

Füsioteraapia tudengid harjutusi ette näitamas

Füsioteraapia magistriõppe virtuaalne infoseminar

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega