Meditsiiniteaduste valdkonna instituudid

Meie kuus instituuti valmistavad ette tervishoiu ja meditsiini silmapaistvaid tippe. Õppetegevus ja teaduskoostöö seob tihedalt kõiki meie instituute.
 

Instituudi eesmärk on teha biomeditsiini alaseid alusuuringuid ja kanda nende tulemused üle kliinilisse praktikasse. Instituut vastutab prekliiniliste ainete õpetamise eest arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisoriõppe üliõpilastele ning osaleb residentide, magistrantide ja doktorantide õpetamises.

Instituudi osakondade erisuunalised teadushuvid keskenduvad molekulaarmeditsiinile, mis uurib haiguste põhjusi ja mehhanisme ning rakendab saadud teadmisi haiguste ennetamisel, diagnostikas ja ravis. Instituut viib ellu erialadevahelisi teadus- ja innovatsiooniprojekte siirdemeditsiini alal.

Instituut teeb rahvusvahelist kõrgetasemelist teadustööd, mille väljundiks on uuenduslikud tervishoiulahendused ja mis annab tugeva aluse meditsiiniharidusele. Õppe- ja teadustöö eesmärgil teeb instituut koostööd partnerinstituutidega, Tartu Ülikooli Kliinikumiga, Eesti geenivaramuga, üliõpilaste, tervishoiuspetsialistide ja teiste meditsiiniasutustega. 

Tänu instituudis tehtavale kõrgetasemelisele teadustööle on Tartu Ülikool molekulaarbioloogia ja geneetika alal maailma 1% mõjukaimate teadusasutuste hulgas (ISI Web of Science).

Instituudi koduleht

Image
Biomeedikum

Instituut asub Biomeedikumi õppehoones, aadressil Ravila 19

Kliinilise meditsiini instituut vastutab õppe-, teadus- ja arendustegevuse eest kliinilistel erialadel. Instituudis õpetatakse suuremat osa arstiteaduse õppekavade kliinilistest õppeainetest ning instituut on residentuuri, kliinilise meditsiini doktoriõppe ja meditsiinialase täiendusõppe peamine koordineerija Tartu Ülikoolis ja Eestis. Tartus meditsiinitudengite poolt läbi viidud kliinilised uuringud rajavad tugeva aluse nende rahvusvahelisele tuntusele arsti või teadlasena.

Õppe- ja teadustöö toimub tihedas koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumiga, mis on Eesti suurim tervishoiuteenuste osutaja.

Enamik instituudi akadeemilistest töötajatest, sh 20 professorit ja 31 kaasprofessorit on praktiseerivad klinitsistid, kes töötavad mitmesugustel ametikohtadel Tartu Ülikooli Kliinikumis. 2020. aasta algul avas instituut simulatsioonikeskuse, mis võimaldab üliõpilastel, residentidel, õdedel ja arstidel harjutada kliinilisi oskusi mannekeenidel ja simulaatoritel. Instituut arendab Tartu Ülikoolis ka hea võrgustikuga patsiendiohutuse uurimiskeskust.

Tänu kõrgetasemelisele teadustööle kuulub Tartu Ülikool kliinilise meditsiini alal maailma 1% mõjukaimate teadusasutuste hulka (ISI Web of Science). Kõrgetasemelise kliinilise teadustöö tagamiseks on instituudis loodud uus osakond – kliiniliste uuringute keskus. Osakonna töötajad nõustavad teadlasi mitmesuguste taotluste esitamise, granditaotluste kirjutamise ja teadusprojektide juhtimise alal. Instituudi akadeemilised töötajad juhivad ligikaudu 30 teadusprojekti.

Kliinilise meditsiini akadeemilise teadmuskeskusena on instituut esindatud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ja Terviseameti nõuandvates kogudes. Samuti kuuluvad instituudi esindajad riikliku ravijuhendite nõukotta ja ravikvaliteedi indikaatorite nõukotta.

Instituudi koduleht

Image
puusepa 8

Instituut asub Tartu Ülikooli Kliinikumis, aadressil L. Puusepa 8

Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituut on ainus hambaarstiõpet pakkuv haridusasutus Eestis. Instituudi vilistlased on tunnustatud spetsialistid nii Eestis kui ka välismaal.

Instituut vastutab tulevaste hambaarstide teoreetilise ja simulatsiooniõppe eest. Õppekavad on kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ja nüüdisaegse õppetehnoloogiaga. Tähtis on aru saada, et hambaarstiteadus ei tähenda vaid ühe hamba parandamist, ravida on vaja patsienti kui tervikut. Eriala jaguneb neljaks põhivaldkonnaks:

  • hambaravi;
  • kirurgia;
  • proteesimine ning
  • hambahaiguste ennetus, laste hambaravi ja ortodontia.

 
Instituut teeb tihedat koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi stomatoloogia kliinikuga, mis on hambaarstiüliõpilaste peamine praktikakoht. Enamik teadlasi ja õppejõude on praktiseerivad hambaarstid, ortodondid või näo- ja lõualuukirurgid.

Hambaarstiteaduse instituut on tuntud suuõõne tervise valdkonnas tehtud kõrgetasemelise teadustöö poolest. Enamik teadusuuringuid keskendub suuhaiguste ennetamisele, sh Eesti rahvastiku erinevates vanuserühmades. 
Eestis on alla 19-aastaste laste hambaravi tasuta. Seetõttu on instituudi üks missioon tõsta teadlikkust suutervise tähtsusest ning innustada lapsi ja vanemaid regulaarselt hambaarsti juures käima. Sellest vaatepunktist on esmatähtis just teadustöö laste suutervise alal. 

Instituut teeb tihedat koostööd Eesti Hambaarstide Liidu ja Eesti Haigekassaga. 

Instituudi koduleht

Image
puusepa1a

Instituut asub Maarjamõisa polikliinikus, aadressil L. Puusepa 1a

Instituudi põhiülesanne on teha õppe-, teadus- ja arendustööd ning osutada ühiskonnale vajalikke teenuseid peremeditsiini, rahvatervishoiu ja õenduse alal. Instituudi töötajad otsivad lahendusi rahvatervishoiu ja esmatasandi arstiabi reaalsetele probleemidele. Tervishoiupoliitika analüüsimisel teeb instituut tihedat koostööd valitsusega.

Instituudi koosseisu kuulub tervisetehnoloogiate hindamise keskus. Keskuse teadustöö tulemusi kasutab Eesti Haigekassa tervishoiupoliitiliste otsuste tegemiseks, näiteks kas lisada tervishoiuteenuste hulka uusi diagnostika- ja ravivõimalusi, ja sotsiaalministeerium ravimite hüvitamise ja rahvatervise kaitsmisega seotud otsuste tegemiseks.

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi peamised teadussuunad käsitlevad tervisega seotud riskikäitumist, mittenakkuslike ja nakkushaiguste (HIV) riskifaktoreid, keskkonna- ja töötervishoiu riske ja nendega seotud sekkumisstrateegiaid, tervishoiutehnoloogia hindamist ning meditsiini ja rahvatervishoidu.
 

Instituudi koduleht

Image
biomeedikum

Instituut asub Biomeedikumi õppehoones, aadressil Ravila 19

Farmaatsia instituut on farmaatsia vallas juhtiv kõrgharidus- ja teaduskeskus Eestis. Instituudi põhiülesanne on arendada farmaatsiateadust, tehes kõrgetasemelist teadustööd ning pakkudes proviisori- ja doktoriõppes teaduspõhist farmaatsiaharidust.

Farmaatsia õpetamine ja teadustöö Tartu Ülikoolis hõlmab suurt hulka teadusalasid, mis on ravimite avastamise, materjalide (ravimite ja abiainete) füüsikaliste omaduste uuringute, ravimpreparaatide väljatöötamise, tootmisprotsessi uuringute ja medikamentoosse ravi seisukohalt kriitilise tähtsusega.

Praegused uurimisteemad on muu hulgas näiteks bioaktiivsete ainete valmistamine, ravimite keemiline analüüs, füüsikaline farmaatsia, molekulaarne farmaatsiatehnoloogia (erilise tähelepanu all on suukaudsed tahkete raviainete vormid ja elektrospinnitud antibakteriaalsed haavakatted), nüüdisaegsed tootmistehnoloogiad (elektrospinnimine ja 3D-printimine), nanotehnoloogial põhinevad ravimite kandursüsteemid ning nende bioloogilised toimemehhanismid ja ohutus inimestele, ning ravimi manustamise kontrolli teenuste väljatöötamine ja ravimite ohutu kasutamine vanemaealistel patsientidel.

Farmaatsia instituudil kaasaegsed seadmed ja õpperuumid, uuenduslikud ja hea juurdepääsuga laborid ning kõrge kvalifikatsiooniga õppejõud, teadlased ja professorid. Õppe- ja teadustegevuse pideva täiustamise nimel teeb instituut koostööd paljude nii avaliku kui ka erasektori partneritega Eestis ja välismaal ning väga erinevate teadusharude esindajatega. Proviisoriõpe on korraldatud erialast arengut toetavate pädevuspõhiste moodulitena. Näiteks viimati õppekavasse lisatud õppeained on kliinilise farmaatsia, tööstusfarmaatsia, farmatseutilise nanotehnoloogia ja farmaatsiaettevõtluse loengukursused. Inglise keeles õpetatavate ainete arv on pidevalt kasvanud.

Tartu Ülikool oli 2019. aastal Shanghai ARWU edetabeli järgi farmaatsia ja farmaatsiateaduste arvestuses 500 ülikooli hulgas 101.–150. kohal ning 2018. aastal edetabeli QS University Rankings järgi farmaatsia ja farmakoloogia erialade arvestuses 251.–300. kohal. 
 

Instituudi koduleht

Image
farmaatsia

Instituut asub aadressil Nooruse 1

Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut on saanud silmapaistvaks spordi- ja sporditeaduste keskuseks nii Eestis kui ka Euroopas. Instituudi vilistlased on tunnustatud sportlased ja sporditeadlased, füsioterapeudid, spordialaliitude ja omavalitsuste projektijuhid, kehalise kasvatuse õpetajad ning treenerid.

Üliõpilastel on võimalik kasutada ülikooli staadioni ning TÜ akadeemilise spordiklubi kaasaegse spordihoone saale ja kergejõustikuhalli. Füsioteraapia üliõpilased saavad praktilisi oskusi harjutada Tartu Ülikooli Kliinikumis ja teistes tervishoiuasutustes üle kogu Eesti.

Instituudi õppe- ja teadustegevus on väga mitmekesine, ulatudes spordipsühholoogia peensustest kuni lihaskontraktsiooni molekulaarsete mehhanismideni. Üks tähtis teadussuund instituudis on seotud kehalise töövõime arengu uuringutega. Selleks, et tagada sportlaste parem ettevalmistus ja pakkuda lahendusi treeningu efektiivsuse tõstmiseks, tehakse treeningu ja testimise alal koostööd ka mitme spordialaliiduga.

Instituudis on Baltimaade ainus kliimalabor, mille eesmärk on uurida inimorganismi vastupidavust ja kohanemist erinevates kliimatingimustes, näiteks kõrbekuumuses. Instituudi liikumislabor keskendub koolilaste liikumisharjumustele ja kehalisele aktiivsusele.

Instituudi koduleht

Image
sport

Instituut asub ühe katuse all Tartu Ülikooli Spordihoonega, aadressil Ujula 4


 Liikumislabor

Liikumislabor on teadus- ja arendusüksus, mis algatab ja rakendab tõenduspõhiseid meetodeid lahendamaks olulist rahvatervise probleemi – vähest kehalist aktiivsust.

Viimastel aastatel on liikumislabor keskendunud laste vähesele liikumisaktiivsusele. Eestis on vaid 24% lastest piisavalt aktiivsed – st liiguvad vähemalt ühe tunni päevas nii, et nende pulss kiireneb ja neil tekib soojatunne, nagu on soovitanud Maailma Terviseorganisatsioon. Laste elustiil muutub üha istuvamaks, rasvumise määr kasvab ja mitmed terviseriskid on suurenemas. Uurimuste järgi on just kool üks neid kohti, kus niisugustele tendentsidele kõige efektiivsemalt piir panna.
 
Liikumislabori algatatud liikumisaktiivsuse programm „Liikuma kutsuv kool“ kasutab terviklikku lähenemist, mis on suunatud koolipäeva jooksul füüsilist tegevust toetava koolikultuuri kujundamisele, hõlmab aktiivset kooliteed, õppetunde ja vahetunde nii siseruumides kui ka õues ning kooliüritusi.

2019. aastal osales programmis 78 kooli üle 35 000 õpilasega. Liikumislabor pakub koolidele toetuseks mitmesuguseid koolitusi, tööriistu, eksperdinõuandeid, teadus-, toetus- ja võrgustikutegevusi.

Teadusuuringud kinnitavad, et programmist on kasu.

  • Kehaline aktiivsus: 92% koolide töötajatest leidsid, et pärast programmiga liitumist leiavad nad rohkem võimalusi olla aktiivne.
  • Muutused füüsilises koolikeskkonnas: lastel võimaldatakse iga päev kasutada mänguvahendeid; kooliruume, -hooneid ja õuealasid renoveeritakse ja ehitatakse aktiivse liikumise põhimõtteid arvestades.
  • Programm toetab õpilaste algatusvõimet, heaolu ja õppimisvõimet: õpilaste algatusvõime on kasvanud ja nad leiavad rohkem tegevusi aktiivseks vahetunniks, kooliväsimus on vähenenud ning õpilased on õppetundides keskendunumad.
  • Füüsiline aktiivsus kui koolikultuuri loomulik osa on muutumas sotsiaalseks normiks.
     

Tartu Ülikooli Kliinikum

Meditsiiniteaduste vadkond

Ootame teese arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverentsile

Aiapidu

Meditsiiniteaduste valdkonna aiapidu