Doktoriõppe kavandamine, läbimine ja lõpetamine

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri. Doktoriõppe eeskiri sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani. atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta.

Kõikidel doktorantidel on soovituslik tutvuda ka heade tavadega Tartu Ülikoolis, eriti doktoriõppe hea tavaga.

Ainekursustele registreerimise, varasemate õpingute arvestamise ja muu üldisemalt õppetööga seotu kohta saab lisa lugeda õppekorralduseeskirjast.

Õigusaktid

Dokumendivormid

Individuaalplaan

Individuaalplaan on doktorandi teadus- ja õppetegevuse plaan kogu õppeajaks, mille doktorant koostab koos oma juhendaja(te)ga. Individuaalplaani esitab doktorant esimese aasta esimese atesteerimisaruandega.

Perioodiplaan on individuaalplaani osa, kus lepitakse kokku järgmise atesteerimisperioodi õppe- ja teadustöö kava. Esimese semestri perioodiplaani sisestab doktorant õppeinfosüsteemi 30 päeva jooksul pärast immatrikuleerimist. Järgmised perioodiplaanid esitab doktorant koos atesteerimisaruandega.

Atesteerimise käigus hindab komisjon doktorandi edasijõudmist õppe- ja teadustegevuses ning individuaalplaani täitmist.

Atesteerimine

Atesteerimisel hindab komisjon doktorandi edasijõudmist teadus- ja õppetegevuses, võttes arvesse nii doktoriõppe programmi kui ka individuaalplaani täitmist. Atesteerimise läbimine on doktoriõpingute jätkamise eelduseks.

Doktorante atesteeritakse esimesel õppeaastal kaks korda aastas, enne kevadsemestri ja sügissemestri algust. Alates teisest aastast atesteeritakse doktoranti üks kord õppeaastas kahe õpitud semestri möödumisel viimasest atesteerimisest. 

2023/2024 kevadsemestri atesteerimine toimub järgmistel aegadel:

  • arstiteadus ja farmaatsia - 5.–7. juuni 2024
  • neuroteadused - 10. juuni kell 10.00 Ravila 19-3057

Tutvu meditsiiniteaduste valdkonna atesteerimise korraga

Doktorikraadi taotlemine

Doktorikraadi taotlemiseks peavad olema täidetud järgmised eeldused:

  1. Doktoriõppekava on täidetud – st kõik doktoriõppekava kohustuslikud moodulid ning ained on läbitud ja mahud täis, välja arvatud doktoritöö maht. Kontroll toimub õppeinfosüsteemis olevate andmete alusel. Doktoritöö kaitsmine on õppetöö osa ning kaitsmisega sisestatakse vastavalt niipalju punkte, kui töö mahust puudu on. 
     
  2. On olemas nõuetele vastav ja trükivalmis väitekirja käsikiri, sealjuures artiklite baasil koostatud dokotritöö puhul on vähemalt kaks artiklit nõutud kolmest artiklist avaldatud või ametlikult avaldamiseks vastuvõetud (accepted) ja kolmanda on eelretsenseerinud rahvusvahelise juhtiva teadusajakirja või kogumiku toimetus või nõukogu valitud kaks sõltumatut rahvusvaheliselt tunnustatud teadlast, monograafia puhul on vähemalt üks doktoritööga seotud artikkel avaldatud või avaldamiseks vastuvõetud (accepted).

 

 

Füsioteraapia tudengid harjutusi ette näitamas

Füsioteraapia magistriõppe virtuaalne infoseminar

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega