Autor:
JP Hion

Proviisori kvalifikatsioonieksam ja sobivustest

Eestis on õigus töötada proviisorina kõigil, kes on kantud proviisorite ja farmatseutide riiklikusse registrisse. Registri toiminguid viib läbi Terviseamet. 

Kui olete oma hariduse omandanud Eestis, kuid ei ole registrisse kantud ning viimase viie aasta jooksul vähemalt kolm aastat erialal töötanud, siis peate registrisse saamiseks Terviseameti suunamise alusel sooritama proviisori kvalifikatsioonieksami Tartu Ülikoolis. Eksam võib koosneda nii kohustuslikust praktikast kui suulisest eksamist.

Kui olete oma hariduse omandanud väljaspool väljaspool Euroopa Liitu, Euroopa Majanduspiirkonda või Šveitsis, siis peate registrisse saamiseks Terviseameti suunamise alusel sooritama proviisori sobivustesti Tartu Ülikoolis. Sobivustest võib koosneda nii kohustuslikust praktikast kui kirjalikust eksamist. Eksam toimub eesti keeles.

Proviisori haridus on omandatud Eestis 

Kvalifikatsioonieksamit saate teha siis, kui teid ei ole registrisse kantud ja te ei ole viimase viie aasta jooksul vähemalt kolm järjestikust aastat erialal töötanud (Ravimiseadus § 57).

 • Esmalt esitage vajalikud dokumendid Terviseametile.

  Vaata, milliseid dokumente on vaja esitada

 • Kui Tervisemeti otsus on käes, siis esitage Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaanile avaldus ja materjalid (Terviseameti suunamiskiri, kvalifikatsiooni ja erialal töötamist tõendavad dokumendid, isikut tõendava dokumendi koopia, tööanalüüs) proviisori kvalifikatsioonieksami sooritamiseks aadressile med@ut.ee.
   
 • Eksamikomisjon hindab dokumente pärast seda, kui olete tasunud dokumentide menetlemise eest 250 eurot (hinnale lisandub käibemaks 20%).
   
 • Esitatud dokumentide ja vajadusel täiendava informatsiooni alusel teeb eksamikomisjon otsuse, milles määrab praktika toimumise tingimused ning eksami toimumise lihtsustatud korras.
   
 • Eksam toimub lihtustatud korras ja suulise erialase vestluse vormis. Eksami aluseks on Tartu Ülikooli proviisoriõppe õpikus „Praktiline sotsiaalfarmaatsia – ravimsuhtlemine apteegis“ välja toodud teemad.
   
 • Vajadusel määrab komisjon taotlejale kohustusliku praktikaperioodi (kuni 6 kuud ehk 840 praktikatundi). Praktika edukale sooritamisele järgneb eksam.
   
 • Loa eksami sooritamiseks annab meditsiiniteaduste valdkonna dekaan. Palun kinnitage eksamil oalemist vähemalt kaks nädalat enne eksami toimumist aadressil med@ut.ee.
   
 • Enne eksami sooritamist peate tasuma 250 eurot (hinnale lisandub käibemaks 20%).

 


Proviisori haridus on omandatud väljaspool Euroopa Liitu

Sobivustesti saate teha siis, kui omandasite proviisori hariduse väljaspool Euroopa majanduspiirkonda (Ravimiseadus § 59).

 • Esmalt esitage vajalikud dokumendid Terviseametile.

  Vaata, milliseid dokumente on vaja esitada
 • Kui Tervisemeti otsus on käes, siis esitage Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaanile avaldus ja materjalid (Terviseameti suunamiskiri, kvalifikatsiooni ja töötamist tõendavad dokumendid, isikut tõendava dokumendi koopia, tööanalüüs) proviisori sobivustesti sooritamiseks aadressile med@ut.ee.

 • Proviisori sobivustesti eksamikomisjon hindab dokumente pärast seda, kui olete tasunud dokumentide menetlemise eest 250 eurot (hinnale lisandub käibemaks 20%).
   
 • Esitatud dokumentide ja vajadusel täiendava informatsiooni alusel teeb eksamikomisjon otsuse, milles määrab praktika toimumise tingimused ning eksami toimumise üldises korras.
   
 • Teoreetiline eksam üldises korras toimub kirjaliku eksamina Tartu Ülikooli proviisoriõppe lõpueksami temaatika ulatuses. Eksam toimub eesti keeles. Eksamil tohib abivahendina kasutada ainult kalkulaatorit.
   
 • Vajadusel määrab komisjon taotlejale kohustusliku praktikaperioodi (kuni 6 kuud ehk 840 praktikatundi). Praktika edukale sooritamisele järgneb eksam.

 • Loa eksami sooritamiseks annab meditsiiniteaduste valdkonna dekaan. Palun kinnitage eksamil osalemist vähemalt kaks nädalat enne eksami toimumist aadressil med@ut.ee.
   
 • Enne eksami sooritamist peate tasuma 250 eurot (hinnale lisandub käibemaks 20%).