Residentuur


Residentuur on arsti- või hambaarstiõppele järgnev praktiline ja teoreetiline koolitus ühel arsti või hambaarsti erialal. Residentuuri käigus viiakse residendi teadmised ja oskused iseseisva eriarsti tasemele.

Kes on resident?

Arst-resident on arsti kutsega isik, kes omandab eriarsti teadmisi ja oskusi Tartu ülikooli residendiõppes ja kes on töövõtjaks selles raviasutuses, kus praktiliste oskuste omandamine parasjagu toimub. Töötasu makstakse arst-residendile riigieelarve vahenditest Tartu ülikooli ja residentuuri baasasutuse vahel sõlmitud lepingu alusel.

Arst-residentidega sõlmib residentuuri baasasutus tähtajalised töölepingud ajavahemikuks, mil nad selles baasasutuses töötavad. Sageli töötab resident aasta jooksul mitmes baasasutuses, mistõttu saab ta puhkusetasu kätte osade kaupa ja nö. "ettemaksuna". See tähendab, et töölepingu lõppemisel baasasutuses arvestatakse töötatud aja eest hüvitis kasutamata puhkuse eest ja makstakse see välja koos lõpparvega.
 

Residentidelt kogutakse regulaarset tagasisidet residentuuriprogrammide kohta. Residendid saavad küsimustikku täita LimeSurvey veebivormi kaudu siin.

Arst-residentide töötasuks 2024. aasta 1. aprillist alates on arvestatud 3315,97 eurot kuus. Töötasu tuleb riigieelarvest haigekassa kaudu ja kantakse residentuuri baasasutusse vastavalt Tartu ülikooli ja baasasutuse vahel sõlmitud lepingule.

Eriarstiõpe toimub eeskätt praktilise arstitöö vormis residentuuri baasasutustes, millele lisandub auditoorne õppetöö ja iseseisev töö vastavalt residentuuri eriala programmile. Igaks õppeaastaks koostab eriala üldjuhendaja residentuuri programmi alusel residendile individuaalse õpingukava. Residendi üleviimine järgmisele õppeaastale eeldab eelmise õppeaasta individuaalse õpingukava täitmist.

Igal residendil on vastava õppetsükli jooksul igas baasasutuses personaalne juhendaja, kelle ülesandeks on residendi praktilise arstitöö juhendamine ja nõustamine ning järelvalve residendi tehtud töö ja raviotsuste üle. Vastava praktikatsükli lõppedes hindab tsüklijuhendaja residendi kutseoskuste ja teoreetilise ettevalmistuse edenemist vastavalt programmis ettenähtule.

Õpe residentuuris lõpeb eksamiga, mille sooritanud isikule väljastab Tartu ülikool tunnistuse, mis tõendab eriarsti kutsekvalifikatsiooni vastaval arsti või hambaarsti erialal.

 

Residentuuri eeskiri

Residentuuri eeskiri reguleerib Tartu ülikooli residentuuri kandideerijate vastuvõttu arst-residentide kohtadele, residentuuri teoreetilise ja praktilise koolituse korraldamist ning residentuurist väljaarvamise tingimusi ja korda.

Residentuuri eeskiri      Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimused

Erialade programmid

Sisseastumine

Residentuuri statistika