Residentuuri kandideerimiseks esitatavad dokumendid

Residentuuri saavad kandideerida üldarsti või hambaarsti kutse omandanud isikud, kes on registreeritud arsti või hambaarstina Terviseametis (Residentuuri eeskiri punkt 9).

Avaliku konkursi residentuuri riigieelarvelistele kohtadele kuulutab Tartu Ülikool välja ajalehes "Postimees".

Konkureerimiseks on vajalik esitada vastuvõtukomisjonile elektroonselt või paberkandjal järgmised dokumendid:

  1. rektori nimele vormikohane avaldus;
  2. ülikooli arsti- või hambaarstiõppe diplom ja akadeemiline õiend;
  3. ülikooli internatuuri lõpetamist tõendav dokument, kui kandidaat on ülikooli arsti- või hambaarstiõppesse immatrikuleeritud enne 1997/1998. õppeaastat;
  4. haridust tõendavad dokumendid (diplom ja akadeemiline õiend), kui kandidaat on residentuuri kandideerimiseks vajaliku hariduse omandanud välisriigis;
  5. isikut tõendav dokument või selle koopia;
  6. elulugu (curriculum vitae);
  7. välismaalastel Eestis elamisõigust tõendav dokument või pikaajalise elaniku elamisluba või Eestis töötamise õigusega tähtajaline elamisluba.

Kõikide originaaldokumentide puhul (v.a ülikoolile esitamiseks koostatud dokumendid) tuleb esitada originaal ja koopia või notariaalselt kinnitatud ärakiri. Dokumentide puhul, mis ei ole eesti ega inglise keeles, tuleb esitada notariaalselt kinnitatud eesti-või ingliskeelne tõlge. Elektroonselt esitatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud või kinnitatud digiallkirja või -templiga.

Elektroonse avalduse ja muud elektroonsed dokumendid saab esitada sisseastumise infosüsteemis ajavahemikul 1.-19. juunil internetiaadressil www.sais.ee. Paberil avalduse ja muud dokumendid saab esitada meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadis kohapeal 1.-19. juunil tööpäeviti või posti teel. Posti teel saadetud dokumendid peavad dekanaati jõudma hiljemalt 19. juunil.

Dokumentide vastuvõtt  dekanaadis toimub järgmiselt: 

  • 1.06 -12.06 tööpäeviti kell 9-12.00;
  • 13.06 -19.06 tööpäeviti kell 9-12.00 ja 13-16.30.

Residentuuri sisseastumisel koostatakse põhiõppe lõpueksami hinde ja residentuuri sisseastumiseksami tulemuse alusel pingerida, mille alusel paremad arvatakse residentuuri.

Tutvu residentuurieksamite ajakavaga

Vastuvõtueksamite sisulised nõuded

Kordamisküsimused

#sisseastumine
kaks inimest vestlemas

Tartu Ülikool kutsub virtuaalsele sisseastumise infopäevale

#sisseastumine #ühiskonnale #ülikoolist
Tartu_Ülikooli_virtuaaltuuri_kaart_Allikas_Tartu Ülikool.png.png

Tartu Ülikooli uus virtuaaltuur viib ülikoolielu keskele

#sisseastumine
Tartu Ülikooli tudengid Tiigi pargis. Foto Mariana Tulf

Tartu Ülikool pakub võimekatele esmakursuslastele praktilisi lisaõpivõimalusi