Valdkonna arengukava 2022–2026

Tartu Ülikooli (edaspidi: ülikool) meditsiiniteaduste valdkonna arengukavas lähtutakse ülikooli arengukavast ja tuginetakse viiele arenguprioriteedile:

1) tõenduspõhine õpetamine kõigil õppeastmetel;
2) baas- ja rakendusteadus, kliinilised uuringud ning uute tehnoloogiate ja innovaatiliste lahenduste siire kliinilisse meditsiini, tervise- ja spordipraktikasse;
3) nüüdisaegne akadeemiline keskkond ja taristu;
4) teadmussiire ühiskonna hüvanguks;
5) uute teadmiste poole pürgiv üliõpilane, kraadiõppur ja resident.

Toetame nende arenguprioriteetidega meditsiiniteaduste valdkonna arengut ja kõrgel tasemel spetsialistide ettevalmistamist tänapäevases muutuvas ühiskonnas, pidades silmas kvaliteetset ravi, haiguste ennetust ja tervislikke eluviise kogu elukaare ulatuses. Samas keskendume tervisele ja heaolule laiemalt, võttes arvesse ÜRO kestliku arengu eesmärke. Maailma muutnud koroonaviiruse pandeemia on näidanud, millised väljakutsed võivad kaasneda uute, teadusmahukate tehnoloogiate ja innovaatiliste lahenduste rakendamisel, kui kohtuvad eri teadusharud ja ühiskonnarühmad.

Meditsiiniteaduste valdkonna missioon 

Meditsiiniteaduste valdkond on riiklik ainuvastutaja arstiteaduse, hambaarstiteaduse, farmaatsia, füsioteraapia ja õendusteaduse akadeemilise arengu eest Eestis. Valdkonna missioon on valmistada ette kõrgel tasemel spetsialiste meditsiini, rahvatervise, sporditeaduste ja füsioteraapia alal. Meie erialane kompetents põhineb silmapaistval teadustööl ning kvaliteetsel teoreetilisel ja praktiliselt väljaõppel. Oma tegevuses arvestame igakülgselt Eesti elanikkonna vajadustega, järgime tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid ja oleme Eesti tervishoiupoliitika kujundamise eestvedajad. Seisame tervisevaldkonna vajadustele vastava koolitusmahu eest ning toetame tehisintellekti, personaalmeditsiini ning teiste patsiendikesksete ja uuenduslike digi- ja muude lahenduste juurutamist.

Meditsiiniteaduste valdkonna visioon

Oleme Läänemere piirkonna juhtiv akadeemiline meditsiini- ja sporditeaduste keskus, millel on teedrajav roll Eesti tervishoius.

 

Meditsiiniteaduste valdkonnas antava hariduse lahutamatu osa on õppejõudude kompetentsus, tõenduspõhisus ning innovatsioon kõigil meie õpetatavatel erialadel ja õppeastmetel. Meie õppekavade juures on oluline erialadevahelisus, ülikooliväliste erialaspetsialistide ja koolitatud praktikajuhendajate kaasamine ning üliõpilaste, residentide ja õppejõudude koostöö inspireeriva, toetava ja motiveeriva õpikeskkonna loomisel. Lisaks baasteadmistele pakuvad meditsiiniteaduste valdkonna õppekavad üliõpilastele ja residentidele võimalust omandada ülekantavaid oskusi, digi- ja ettevõtluspädevust. Arendame pidevalt oma õppekavasid, et suunata rahvatervishoiuga seotud erialade arengut, ja võtame arvesse muutuva ühiskonna nõudmisi. Õpetamisel juhindume ülikooli õpetamise heast tavast.

1.1. Rakendame kõikides õppekavades uuenduslikke õpimeetodeid, mis võimaldavad omandada akadeemilisi teadmisi nii lähi- kui ka kaugõppes, ning loome selle rakendumiseks uusi digi- ja hübriidlahendusi.

1.2. Suurendame erinevatel erialadel doktoriõppe paindlikkust Tartu Ülikooli uue doktoriõppe eeskirja raames ning loome võimalusi tegevustoetustevälistele doktorantidele. Sealjuures lähtume erialade- ja valdkondadevahelise ning rahvusvahelise koostöö osakaalu ja olulisuse kasvust meditsiiniteadustes.

1.3. Pöörame eraldi tähelepanu magistriõppekavade arendamisele, lähtudes tööturu nõudlusest, rahvusvahelisest kogemusest ning instituutide ja valdkondade vahelise tiheda koostöö olulisusest.

Meie eesmärk on anda tugeva akadeemilise taustaga haridust, mille lahutamatu osa on peale erialasid ühendava laiapõhjalise teoreetilise hariduse ka spetsiifilised, praktilised ja ülekantavad oskused, kriitiline mõtlemine ning valmisolek elukestvaks õppeks. Konkurentsivõimelise spetsialisti õpetamisel ühendame teoreetilise ja praktilise õppe ning erialapraktika parimal viisil, võtteks aluseks nende loogilise koostoime kogu õppeperioodi kestel.

1.4. Soosime eriarstiks õppijate astumist doktoriõppesse ning osalemist teadus- ja arendusprojektides, võimaldame pädevuste omandamiseks väljaõpet kogu residentuuri vältel ning õpetame ülekantavaid oskusi.

1.5. Arendame elukestva õppe eesmärgil kõikidel valdkonna erialadel täienduskoolitusi ning loome võimalusi mikrokraadiprogrammide koostamiseks ja rakendamiseks.

1.6. Koostöös praktikabaasidega seome senisest enam teoreetilise ja praktilise õppe ning koolitame praktika ja residentuuri üldjuhendajaid.

1.7. Hindame ja arendame võimalusi teha praktilist õppetööd Tartust väljaspool.

Meditsiiniteaduste valdkonna arengu eelduseks on kõrgetasemeline teadustöö ja selle seotus rahvusvaheliste teaduskoostöövõrgustikega. Lisaks rahvusvahelisusele peame oluliseks ka erialadevahelist teadus- ja arendustööd nii ülikoolis kui ka teiste asutustega, sh liikmesust tippkeskustes, koostööd valdkonna ja teiste ülikooli instituutidega, Eesti kõrgkoolide, raviasutuste ja erialaliitudega. Meie eesmärk on rakendada uued teadussaavutused kiiresti ellu, et pakkuda neid tervishoiuteenuste osutajatele, ning me väärtustame ja toetame intellektuaalse omandi loomist ja kaitsmist.

2.1. Panustame programmi „Euroopa Horisont“ ja teiste rahvusvaheliste ning Eesti-siseste meetmete kaudu loodavate konsortsiumite kaudu valdkonna võimekuse kasvatamisse teadusrahastuse hankimisel.

2.2. Toetame tugevate teadussuundade arengut ja tagame samal ajal kõigi teiste erialade jätkusuutlikkuse, mis on vajalik kvaliteetse õppe ja akadeemilise järjepidevuse kindlustamisel.

2.3. Peame oluliseks teadustaristu jätkusuutlikkust ja ühiskasutatavust ning võimestame teadusuuringute tugistruktuure, sh kliiniliste uuringute keskust.

Laiapõhjalise teadus- ja arendustöö kindlustamisel näeme suure väljakutsena üliõpilaste, residentide ja doktorikraadiga noorteadlaste suuremat kaasatust teadustöösse ning edukust teadusrahastuse hankimisel. Peame tähtsaks kraadiõpinguid ja üliõpilaste kaasamist teadustöösse kõikidel õppeastmetel ning soodustame doktorantide ja järeldoktorantide ühisjuhendamist koostöös välisülikoolidega. Seetõttu leiame, et Sotsiaalministeeriumi vastutusalas tuleks luua Eesti terviseuuringute nõukogu ja seeläbi uus konkurentsipõhine teadusrahastuse süsteem terviseuuringute valdkonnas. Lisaks riiklikele rahastusmeetmetele näeme potentsiaali erasektori tõhusamas kaasamises näiteks ühisprojektide, fondide ja stipendiumite kaudu. Oluline on aktiivne osalemine kliinilistes uuringutes.

2.4. Töötame välja ja viime koostöös ülikooliväliste partneritega (Tartu Ülikooli Kliinikum jt haiglad, biotehnoloogia- ja tervishoiuteenuseid pakkuvad ettevõtted) ellu teadmussiirdedoktorantuuri põhimõtted.

2.5. Seisame hea, et noorteadlased edendaksid oma karjääri ja siirduksid järeldoktorantuuri välisülikoolide juurde, suurendame meditsiiniteaduste valdkonna võimekust järeldoktorantuuri baasina ning soodustame noorteadlaste tagasipöördumist välismaalt.

2.6. Loome võimalusi, et kaasata eri õppeastmete üliõpilasi teadustöösse, soodustame üliõpilasteadust ja arendame arstiteaduste õppekavas välja teadusõppe valikmooduli.

2.7. Analüüsime koostöövõimalusi Aasias

Meditsiiniteaduste valdkond on terviklik ja tasakaalustatud, avatud uuendustele ja seab oma tegevuses sihiks parima võimaliku kvaliteedi. Tähtsustame võrdväärselt õppe- ja teadustööd ning arvestame sellega nii kvaliteetse tööjõu värbamisel kui ka tehtava töö tulemuslikkuse hindamisel. Väärtustame oma inimesi ning peame oluliseks läbipaistvat ja tulemuslikku personalipoliitikat ning motiveerivat tasustamist. Valdkonna sisemise arengu seisukohalt on kestvalt oluline tagada akadeemiline pädevus ja järelkasv kõikidel meie erialadel. Soodustame akadeemiliste töötajate enesetäiendamist välisülikoolides ja välisõppejõudude kaasamist valdkonna õppetöösse igal õppeastmel.

3.1. Seame koostöös TÜ kliinikumi ja teiste haiglatega eesmärgiks ühiste karjääriradade väljatöötamise akadeemilise järjepidevuse tagamiseks.

3.2. Peame oluliseks töötajate pidevat enesearendamist. Sel eesmärgil jätkame valdkonnasiseste koolituste ja mentorlusprogrammidega, loome võimalusi parimate praktikate tutvustamiseks ning arendame koostöös ülikooli tugiüksustega oma töötajate erialaseid ja juhtimispädevusi.

3.3. Innustame valdkonna instituute paremale koostööle, et arendada erialasid kaasavat meeskonnatööd, ning ühendame õppekavades senisest enam eri instituutide pädevusi.

3.4. Suurendame valdkonna võimekust kaasata õppe-, teadus- ja koostöömeetmetest (programmid „Erasmus+“, „Euroopa Horisont“, Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tervisevaldkonna innovaatikavõrgustik (EIT Health) jt) uusi välisvahendeid, rakendades efektiivsemalt nii grandikeskust kui ka kliiniliste uuringute keskust.

Peame strateegiliselt vajalikuks teadustaristu ühist ja heaperemehelikku kasutamist, haldamist ja arendamist valdkonnas koostöös ülikooli teiste üksuste ja välispartnerite, sealhulgas TÜ kliinikumiga. Seejuures on tähtis arendada edasi ja rakendada tõhusamalt ühis- ja tuumiklaboreid. Meile on olulised tervislikud, loomingulisust ning vaimset heaolu soodustavad õpi- ja töötingimused. Oma ruumilise keskkonna arendamisel võtame arvesse ka erivajadustega inimesi ning kujundame oma mõtteviisi ja töökeskkonda järjest enam kooskõlas keskkonnahoidliku maailmavaate ja kestliku arengu eesmärkidega.

3.5. Arendame oma erialadel koostöös ülikooli ja TÜ kliinikumiga välja simulatsiooniõppe võimalused ja meetodid.

3.6. Tagame, et kogu meie õpi- ja töökeskond, sealhulgas auditooriumite mahutavus, laborite ja õpperuumide nüüdisaegsus ning tehnoloogiline valmisolek, oleks kujundatud parimal viisil.

3.7. Loome parema ligipääsu oma õppehoonetele, muu hulgas erivajadustega inimeste jaoks.

3.8. Peame oluliseks akadeemiliste töötajate, üliõpilaste ja residentide vaimset tervist ning sellekohaste kursuste ja täiendusõppeprogrammide loomist ja kättesaadavust. 

Meditsiiniteaduste valdkond panustab oma vastutusaladel tervise edendamisse, haiguste ennetamisse ja ravimisse. Osaleme aktiivselt tõenduspõhise tervisepoliitika kujundamisel ning oleme uuendusmeelne partner tervishoidu ja rahvatervist edendavatele ettevõtetele. Toetame targa riigi kontseptsiooni, kus tervisevaldkonna kvaliteedinõunikeks, arendajateks ja juhtideks on teaduskraadiga eksperdid.

4.1. Seame koostöös sidusrühmadega eesmärgiks personaalmeditsiini arendamise ja selle parima rakendamise rahva tervise hüvanguks.

4.2. Osaleme aktiivselt tervisega seotud ülesannete täitmises ja uuenduslikes koostööprojektides nii Tartus, Eestis kui ka mujal maailmas. Kasutame selleks parimal viisil koostöövõrgustikke, nagu Enlight, GUILD, EIT Health ja Connected Healthi klaster.

4.3. Rakendame valdkonna tuumiktaristuid ja pädevusi senisest paremini ühiskonna hüvanguks, taseme- ja täiendusõppeks ning koostööks ettevõtetega.
Nii ühiskonna hüvanguks tehtavas rakenduskoostöös kui ka teadmussiirdes on meie strateegilised partnerid muu hulgas TÜ kliinikum ja teised partnerhaiglad, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, perearstikeskused, hambaravikliinikud, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Olümpiakomitee. Seisame hea selle eest, et meditsiinitöötajate ja teiste tervishoiuvaldkonnaga seotud spetsialistide eestikeelse koolitus- ja täiendusõppe maht vastaks Eesti elanikkonna vajadustele.

4.4. Otsime ja analüüsime Eesti regionaal- ja keskhaiglatega ning teiste tervishoiu- ja spordiasutustega võimalusi süvendada koostööd õppe-, teadus- ja arendustegevuse vallas.

4.5. Algatame uuringuid, et hinnata tervishoiutöötajate lähituleviku vajadust ja koolitusmahtu Eesti tervishoiusüsteemis.

4.6. Toetame eestikeelse oskussõnavara arendamist ning õpikute ja muude õppematerjalide koostamist ja väljaandmist. 

Meditsiiniteaduste valdkonna teaduspõhised õppekavad annavad meie lõpetajatele tuumpädevused nii erialasele tööle asumisel kui ka akadeemilist karjääri alustades. Anname oma parima, et meie lõpetajad oleksid kriitilise mõtlemisega ja uuendusmeelsed ning väärtustaksid pidevat enesearengut, enesejuhtimist ja elukestvat õpet. Julgustame üliõpilasi kasutama võimalust õppida välisülikoolides ja loome selleks paremaid võimalusi.

5.1. Üliõpilaste õpirände stimuleerimiseks loome õppekavades välisõppemoodulid.

5.2. Parimate ja motiveeritud üliõpilaskandidaatide leidmiseks teeme koostööd gümnaasiumitega, tutvustades ja populariseerides meditsiiniteaduste valdkonna erialasid, ning suurendame seeläbi õpilaste huvi kõikide valdkonna õppekavade vastu.

5.3. Kaasame oma vilistlasi senisest enam õppetöösse, juhendamisse, mentorlusse, aga ka eraalgatuslike fondide loomisse nii õppe- kui ka teadustegevuse toetuseks.

5.4. Loome võimalusi rahvusvaheliste üliõpilaste paremaks lõimimiseks eesti üliõpilastega.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna uued prodekaanid

Kes kuuluvad meditsiiniteaduste valdkonna dekaani meeskonda uuel ametiajal?

Külli Kingo

Meditsiiniteaduste valdkonna dekaaniks valiti professor Külli Kingo

Tartu Ülikooli peahoone

Selgusid Tartu Ülikooli uued dekaanid