Foto:
Andres Tennus

Maarjavälja karjääripäev 2023

Maarjavälja karjääripäev toimub 9. veebruaril 2023. Osalema on oodatud kõik Maarjavälja instituutide üliõpilased ning molekulaar- ja rakubioloogia ning ökoloogia ja maateaduste instituudi tudengid.

Tule ja leia endale juba täna tuleviku töökoht!

Karjääripäeva eesmärgiks on tuua kokku töö- ja praktikapakkujad ning üliõpilased. Tudengitel oli võimalus leida endale sealsamas praktikakoht ning uurida tulevaste tööandjate käest pakutavate töökohtade osas. Vahetatakse kontaktandmeid ja sõlmitakse kokkuleppeid tulevikuks. Ettevõtjate jaoks on oluline Tartu Ülikooli poolt pakutav kvaliteetne haridus. Tööpakkujate hinnangul ei ole peamine isegi õpitav eriala vaid lõpetajate hea alusharidus, õppimisvõime, sotsiaalsed oskused ja avatus ning lahtine pea kohanemaks kaasaegsete töökohtadega.

Maarjavälja karjääripäeval osalevad ettevõtted: Solis BioDyne, H2Electro OÜ, Skeleton+, Viru Keemia Grupp, Hedgehog OÜ, Kappa Zeta, Fibenol, OÜ Inseneribüroo STEIGER, Eesti Geoloogiateenistus, Clevon, Artec Design, HANZA, TFTAK, Hendrikson & Ko, Tallinna Strateegiakeskus, Maa-amet, TBD Pharmatech, Gelatex Technologies OÜ, Icosagen, Ravimiamet, SYNLAB, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Stargate, Eesti Energia, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn), Tarmtec.

Aega karjääripäeva alguseni

Osalevad ettevõtted

Image

EST
Solis BioDyne on arendanud ja tootnud biotehnoloogilisi reagente ülikoolilinnas Tartus alates 1995. aastast, tõustes üheks juhtivaks reagentide tootjaks Euroopas. Kõrged kvaliteedistandardid on muutnud Solis BioDyne-i usaldusväärseks kaubamärgiks kogu maailmas. Nende poolt toodetud DNA polümeraasid, PCR-segud, qPCR-segud ja cDNA sünteesi reagendid on kasutusel nii Eestis kui ka Eestist väljaspool, nii tippteadusasutustes kui ka biotehnoloogiaettevõtetes – koostööprojektid ulatuvad OEM- tootmisest kuni teadusuuringuteni.

ENG
Solis BioDyne has been developing and producing life science reagents since 1995, having become one of the leading reagent suppliers in Europe today. High standards for production and service have made Solis BioDyne a trusted trademark worldwide. Their DNA polymerases, PCR Master Mixes, qPCR Mixes and reverse transcription reagents are used by a quickly growing number of customers across the globe, including top research institutes and biotech-companies. Solis BioDyne has partners in both private and state sectors, with cooperation projects ranging from OEM production to scientific research.

Tutvu ettevõttega.

Image

H2Electro OÜ arendab järgmise põlvkonna elektrolüüserit rohelise vesiniku tootmiseks. Me arendame vastupidavat elektrolüüseri üksikelementi, millel on kõrge efektiivsus.

H2Electro eesmärgiks on anda võimalus laialt kasutusele võtta taastuvad energiaallikad (tuul, päike), vähendades nii kasvuhoonegaaside emissiooni ja õhu reostust.

Loe täpsemalt

Image

We turn our material-based advantage into high-performance energy storage to accelerate electrification in the transportation, grid, industry, and automotive sectors.

Loe täpsemalt

Tutvu ettevõttega

Image

Viru Keemia Grupp - kütuse ja energia tootja väheneva süsiniku jalajäljega

Oleme Eesti suurtööstusettevõte ning suurim põlevkiviõli tootja nii Eestis kui ka maailmas. Tegutseme kogu põlevkivi töötlemise ahelas põlevkivi kaevandamisest suure puhtusastmega peenkemikaalide tootmiseni. Meid iseloomustavad avatus, pühendumus oma tegevusele ning pidev areng.

Image
 

Hedgehog is a design house that specializes in fast-cycle prototyping of electronics and software. We are based in Tartu, Estonia and work with clients from all over the world. We pride ourselves on our ability to quickly turn ideas into prototypes and products. We have a team of highly skilled engineers who are passionate about what they do. If you are looking for a company that can help you turn your ideas into reality, Hedgehog is the place for you.

Image

KappaZeta on teaduspõhine radarkaugseire ettevõte, mille eesmärgiks on teha sateliitandmete potentsiaal kõigile kättesaadavaks. Peamiseks fookuseks on radarkaugseirel ja süvaõppe tehnoloogial tuginevate teenuste pakkumine nii avalikule kui erasektorile. Uute innovatiivsete teenuste välja arendamiseks tehakse koostööd ka teiste Euroopa ettevõtete, makseagentuuride ja Euroopa Kosmoseagentuuriga.

Tutvu ettevõttega

Image

Fibenol on Eesti kapitalil põhinev puidutööstust revolutsioneeriv ettevõte, mille missiooniks on puidu väärindamine innovaatilisemal ning keskkonnasõbralikumal moel. Imavere katsetehases fraktsioneeritakse puidutööstuse jäägid puidusuhkruteks, ligniiniks ja mikrokristallseks tselluloosiks, mis kõik on omakorda tooraineks keemia- ja materjalitööstustele, et võimaldada üleminekut taastumatust allikast – naftast – biopõhistele ja jätkusuutlikele toorainetele.

Fibenoli peakontor asub Tallinnas ning tootmisüksus (katsetehas) Imaveres. Tegemist on Euroopa Liidu poolt toetatud maailmas ainulaadse puidu fraktsioneerimise katsetehasega, mis tänaseks on end tehnoloogiliselt tõestanud.

Meiega saab lähemalt tuttavaks järgmises videos.

Puidukeemia on tulevik!

Ole meie tegemistega kursis: www.fibenol.com

Facebook: www.facebook.com/Fibenol

LinkedIn: www.linkedin.com/company/fibenol

Image

OÜ Inseneribüroo STEIGER on 2004. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev sõltumatu mäekonsultatsiooni firma, kus töötab üle 50 kõrgharidusega spetsialisti. Firma nimi tuleneb vanast mäendusterminist „Steiger“, mis tähendab kaevanduse töödejuhatajat, kümnikku (inglise k. foreman, overman). Sõna pärineb saksakeelsest tüvest (“steigen” – tõusma, aga ka valguse kätte tulema) ja võeti kasutusele juba keskajal. Steigeri ülesanne oli vastutada selle eest, et mehed, kes hommikul kaevandusse laskusid, kõik ka õhtul välja tulid. “Steiger” kui ametinimetus oli ka Eestis esimese iseseisvuse ajal kasutusel. Steigeri esialgsest tähendusest tuleneb ka büroo visioon ja eesmärk, mis kaasajal on muidugi palju laiem kui ainult tööohutus. Hõlmates mäetööstuse keskkonna ja sotsiaalse mõju ning majanduse aspekte, on meie eesmärk oma olemuselt siiski sama – pakkuda maapõuega seotud küsimustest parimaid ja võimalikult ohutuid lahendusi, et luua sild loodusvarade tarbimisest saadavate hüvede ja keskkonna vahel.

Image

Eesti Geoloogiateenistus alustas tegevust 2018. jaanuaris Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas. Loomine lähtus 2017. aasta Riigikogu strateegiadokumendist „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“. 

 

Teenistuse peamised tegevusalad on:

·       geoloogiline kaardistamine,
·
       teadus- ja arendustegevus,
·
       geoloogilised alus- ja rakendusuuringud,
·
       geoloogilise teabe säilitamine ja kättesaadavuse tagamine,
·
       riigiasutuste nõustamine,
·
       avalikkuse maapõuealane teavitamine.

Image

Miks Clevon?

Meie tehnoloogia võimaldab tulevikus ühel operaatoril kontrollida korraga kuni kümmet sõidukit.

Mehitamata elektrisõidukid aitavad säästa loodust ja vähendada heitgaaside kogust.

Tutvu ettevõttega

Image

Artec Design is a multi-discipline product development company established in 1998 with a competence span covering wireless technologies, data security, networking interfaces and various CPU hardware platforms. Artec provides original electronics design and development as well as product casing modelling and prototyping according to customer specifications.

Tutvu ettevõttega

Image

HANZA is a global knowledge-based manufacturing company that modernizes and streamlines the manufacturing industry. Through production facilities with various manufacturing technologies grouped into local clusters as well as advisory services, we create shorter lead times, more environmentally friendly processes and increased profitability for our customers.

Tutvu ettevõttega

Image

TFTAK on biotehnoloogia ja toiduteaduse tippkeskus, mille põhisuundadeks on tootearendus ning tehnoloogiliste probleemide lahendamine.

Tegevusalad

  • Bioprotsesside ja kultiveerimistehnoloogiate optimeerimine
  • Kõrge läbilaskevõimega keemiline, füüsikaline ja mikrobioloogiline analüüs
  • Funktsionaalsete toodete arendamine
  • Innovaatiliste taimsete toodete (sh liha- ja piimaalternatiivid) arendamine
  • Toitumis- ja terviseuuringud
  • Toidu kvaliteedi stabiilsuse hindamine (sh kiirendatud säilivuskatsed)
  • Toidu sensoorne analüüs, tarbijakatsed ja turu kaardistamine
  • Tehnoloogiaalane konsultatsioon
  •  

Tutvu ettevõttega

Image

Tallinna Strateegiakeskuse geoinfosüsteemide osakonna põhilised tegevusalad on Tallinna ruumiandmete registri haldamine ja uuendamine, ruumianalüüside tegemine, trüki- ja veebikaartide koostamine, Tallinna linnamudeli jm 3D-rakenduste arendamine, tööprotsesside tõhustamine läbi GIS-i kasutamise (planeeringud, geomaatika, digiehitus, jäätmed jpm), Tallinna Planeeringute registri haldamine, GIS- toe pakkumine kogu linnavalitsuses. Meie osakonna eesmärgiks on, et kvaliteetsed ruumiandmed ja rakendused toetaksid  olemasolevaid tööprotsesse ja otsuste tegemist nii linnavalitsuses kui ka avalikkusel.

Koduleht: https://www.tallinn.ee/et/tallinna-strateegiakeskus

Image

Maa-amet osaleb riigi maapoliitika arendamisel ja elluviimisel, varustab ühiskonda maa kohta kogutava infoga ning tagab riiklike ruumiandmete ajakohasuse, kättesaadavuse ja kasutuslihtsuse.

Maa-ameti rahvusvahelise tegevuse eesmärgiks on tugevdada koostööd teiste riikidega geomaatika ja maade administreerimise valdkondades, et lihtsustada Euroopa ruumiandmete infrastruktuuri loomist; panustada üleeuroopalistesse kaarditoodetesse ja teenustesse; osaleda aktiivselt nende valdkondade spetsialistide võimekuse tõstmises ning teadmiste ja parimate praktikate vahetamises.

Maa-amet on usaldusväärne koostööpartner ning esindab Eestit mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides nagu näiteks EuroGeographics, EL katastrite alaline komitee (PCC), EuroSDR ja ÜRO globaalse ruumiandmete haldamise ekspertide komitee Euroopa alamkomitee UN-GGIM:Europe.

Koduleht: https://maaamet.ee/

Image

Hendrikson & Ko on keskkonnakorralduse ja ruumilise planeerimise konsultatsiooniettevõte. Peame oma tegevuses oluliseks hoolivust, uuendusmeelsust ja asjatundlikkust. Meie olulisemad tegevusvaldkonnad on keskkonnamõju hindamine, keskkonnalubade konsultatsioon, kliimakindluse teenused ning planeeringute koostamine, ruumianalüüsid ja veebikaartide loomine. Kohalikud omavalitsused, riigiasutused, eraettevõtted tööstusest, transpordist ja energeetikast kuni põllumajanduseni moodustavad meie pikaajaliste koostööpartnerite ja klientide pagasi. Osana DGE Grupist on meie peamiseks tegevuspiirkonnaks Põhjala ja Baltikum, INOGEN Alliansi liikmena ulatub meie koostöövõrgustik igasse maakera nurka.

Koduleht: http://www.hendrikson.ee/

Image

TBD Pharmatech alustas aastal 2006 Tartu Ülikooli spin-off ettevõttena, olles aastaks 2023 kasvanud  70 töötajaga kõrgtehnoloogiliseks arendus- ja tootmisettevõtteks. TBD Pharmatechi peamine tegevus on ravimite toimeainete, nende vaheühendite ja peenkemikaalide arendamine ja tootmine nii inim- kui veterinaarravimite tarbeks. Oma keemilise sünteesi ja keemilise analüüsi teenustega on TBD ainuke omalaadne ettevõte Eestis. Kuni septembrini 2022 kandis ettevõte nime TBD-Biodiscovery.

 

Rohkem infot leiab meie kodulehelt: https://tbdpharmatech.com/et/

TBD Pharmatech was founded as a spin-off company of University of Tartu in 2006. By the year 2023 the company has grown a lot – with 70 members in the team TBD is a one of a kind Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) in Estonia. TBD Pharmatech specialises in Active Pharmaceutical Ingredients (API), advanced intermediates, and the development and production of fine chemicals, both for human and veterinary medicines. Until September 2022 the name of the company was TBD-Biodiscovery.

More information: https://tbdpharmatech.com/

Image
Image

Gelatex Technologies OÜ on kiirelt kasvav materjalitehnoloogia idufirma, mis arendab ja toodab nanokiulisi materjale. Ettevõttel on välja töötatud unikaalne nanokiudude tootmistehnoloogia ehk haloketrus, mis on teadaolevat kiireim tehnoloogia maailmas biopõhiste nanokiudude tootmiseks. Haloketrus võimaldab nanokiude kasutada valdkondades, kus see seni oli liiga kallis, nt tööstuslik koetehnoloogia, rakkudest kultiveeritud liha, haavaravi, biolagunevad filtratsioonimaterjalid, jpt. Seeläbi muudab Gelatex elu jätkusuutlikumaks kogu maailmas.

 Lisainfo praktikale kandideerimiseks leiab siit: https://www.gelatex.com/interns

Image

EST
Icosagen on kiiresti arenev Eesti juhtiv biotehnoloogiakontsern, mis omab pikaaegset kogemust nii akadeemilistes ringkondades, farmaatsias ja ka biotehnoloogia tööstuses üle maailma, pakkudes teenuseid ja kataloogitooteid. Icosagen on biofarmaatsia- ja biotehnoloogiatööstuse ravimiarendusele  suunatud lepinguliste teenuste pakkuja, kohandudes kiirelt turu vajaduste ja hetke trendidega, lähtudes alati oma klientide vajadustest. Icosagen arendab ja täiustab pidevalt oma tooteid, tehnoloogiaid ja teenuseid, et pakkuda innovatiivseid lahendusi ja parimat tulemust. Praegu ehitab Icosagen Eestisse ainulaadset GMP ravimitehast. Icosagenis on üle 170 pühendunud ja professionaalse meeskonnaliikme, tänu kellele tuntakse Icosageni kui kiiret, tehnoloogiliselt taiplikku ja teaduslikult kogenud ettevõtet. Meie kreedo on kvaliteet.
 
ENG
Icosagen is a leading biotechnology group in Estonia having provided custom-tailored services as well as catalogue products for global customers in academia, pharma and biotech industry for several years. The company is a research-driven contract research provider for biopharmaceutical and biotechnology industries that deftly adapts to market forces and current trends, and is always guided by the needs of its customers. Icosagen continuously develops and improves its products, technologies and services to provide additional innovation and benefit to the customers. Icosagen is currently building a GMP protein production facility in Estonia. Icosagen has over 170 skilled and committed professional team members that have contributed to company image of being quick, scientifically knowledgeable and technically savvy. Our credo is quality.

Image

GPV

Image

Ravimiameti ülesanne on kaitsta Eesti rahva ja loomade tervist. Meie peamine töö on teadusandmete hindamine, et otsustada, kas ravim kasutusse lubada, ega selle ohuprofiil muutunud ei ole, kas ravimiuuringut tohib Eestis läbi viia või mitte jpm. Samuti analüüsime ravimite kasutamist Eestis ja juhime tähelepanu, kus meie arvates saaks paremini. Teeme järelevalvet ravimikäitlejate, verekeskuste, rakkude, kudede, elundite ja lähteainete käitlejate üle, et tagada ravimite ja inimpäritolu materjali kõrge kvaliteet kasutamisel. Ravimiamet kuulub Sotsiaalministeeriumi haldusalasse.

Aga, et millest kõik meie tööalane maailm alguse saab? Tasub üle vaadata see lühike klipp:

Image

SYNLAB on Eesti suurim meditsiinilabor, mille ajalugu ulatub aastasse 1995. Meie eesmärk on pakkuda pere- ja eriarstidele ning haiglatele kvaliteetset ja laia valikut laboriteenuseid. Terviseteadlikel eraklientidel ning ettevõtetel on võimalik meie juures teha erinevaid tervisekontrolli pakette, analüüse ja laboriarsti konsultatsioone. Seda ikka selleks, et võimalikud kõrvalekalded varakult avastada ning terviseprobleeme ennetada. Sest Sina juhid oma tervist!“

Tutvu ettevõttega: https://ee.minu.synlab.ee/ettevottest/

Image

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on avaliku sektori asutus, mille ülesandeks on erinevate Euroopa Liidu ja Eesti maaelu toetuste maksmine ja põllumajandusega seotud riiklike registrite ning muude andmekogude pidamine. Soovime olla senisest veel kasulikum partner maaelu arendamisel, milleks kujundame ennast digi- ja rohepööret toetava maaelu alase info kogujaks ja teenuste pakkujaks.

Pakume tööd väga erinevatele ametipositsioonidele nt andmeanalüütikutele, IT-spetsialistidele, süsteemianalüütikutele, projektijuhtidele, juristidele, raamatupidajatele, menetlusekspertidele, järelevalvespetsialistidele, audiitoritele, personaliarenduse- ja kommunikatsiooniekspertidele, riskihindajatele ja –juhtidele, teenusdisaineritele, brändijuhtidele jne.

Koduleht: https://www.pria.ee/

Image

Stargate is developing novel ceramics-based electrode materials that bring high efficiency at low cost. The ceramics-based alkaline electrodes contain no precious metals, resulting in significantly lower hydrogen production costs while maintaining excellent efficiency.

The story of Stargate started in 2020 when the founders understood that to effectively combat climate change, electrification is not enough, and we need affordable green hydrogen in order to reduce carbon emissions in the hard-to-abate sectors such as steelmaking, fertilizer and chemical industries. 

We are now over two years old, have a world-class team and secured 54+ million euros of financing thanks to our investors and IPCEI status that allows us to execute our vision. We are part of a large industrial group of companies which includes the largest renewables developer in the region.

Image

Eesti Energia ambitsioon on pakkuda klientidele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota ise energiat aina keskkonnasäästlikumalt. Meie koduturud on Soomest Poolani. Tegutseme eesmärgipäraselt energiamaailma arengu nimel ja kasutame võimalusi olla eestvedajaks suurema mõjuga teemades. Praktika ajal jagame sinuga tuleviku tehnoloogiamaailma teadmisi. Kõik Eesti Energia praktikandid saavad teha tähendusega tööd, mis loob lisaväärtust Eestile ja Baltikumile tervikuna.

energia.ee/praktika, praktika@energia.ee

Image
Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamro Baltics on Baltimaade suurim ravimite hulgi- ja jaemüügiettevõte, millele kuulub BENU Apteekide kaubamärk. Terves Baltikumis on ligi 500 BENU apteeki, mis aitavad igapäevaselt inimestel terved püsida. Tamro Baltics kuulub PHOENIX gruppi, mis tegeleb ravimite müügi ja tarnega 29 Euroopa riigis.

Tamro on tegutsenud Eesti ravimiturul  30 aastat. Teenindame Eestimaa haiglaid ja apteeke, samuti teisi tervishoiuasutusi 8000 m² üldpinnaga kaasaegsest logistikakeskusest Tallinna piirilt Laagrist.

BENU Apteekides üle Eesti pakutakse ainulaadset BENU kaubamärgile väärilist kliendikogemust. Igas apteegis on loodud usaldusväärne keskkond, kus iga klient tunneb end oodatuna, turvaliselt ja heades kätes. BENU apteegid lähtuvad oma töös viiest põhiväärtusest, hinnates teeninduses pädevust, sõbralikkust, innovatiivsust ja pühendumust. Eestis kuuluvad BENU apteegid iseseisvatele proviisoritest omanikele. Kokku kannab Eestis BENU kaubamärki üle 140 apteegi.

Meie tugevuseks on usaldusväärsus ja keskendumine kvaliteedile ning eesmärgiks aidata inimestel olla tervemad ja elada paremat elu.
Soovime, et maailmas oleks rohkem terveid inimesi
- kui sina samuti, siis liitu meiega!

Image

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on Eesti valitsusasutus, mis teostab riigivõimu majandus- ja sidevaldkonnas. Selle eesmärk on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise. Ministeeriumi juhivad kaks ministrit: majandus- ja taristuminister (praegune Riina Sikkut) ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister (Kristjan Järvan). Valitsemisala kujundamisel on võetud arvesse koondada kokku ning integreerida omavahel nii majandustegevust kui ka kommunikatsiooni suunavad ametid, inspektsioonid ning muud riigi- ja sihtasutused. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos oma allasutustega töötab selle nimel, et Eesti ettevõtted oleksid konkurentsivõimelised, transpordisüsteem efektiivne ja turvaline, digiühiskond areneks ja küberruum oleks kaitstud ning Eestis oleks tagatud keskkonnasõbralik energiavarustus. Rohkem infot: https://mkm.ee/

Image

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) on osa rahvusvahelisest mittetulundusorganisatsioonist, mis panustab kestliku arengu edendamisse teadustöö, poliitikaanalüüside ja suutlikkuse arendamisega. SEI-l on keskused Stockholmis, Yorkis, Oxfordis, Tallinnas, USA-s, Aasias, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. SEI Tallinna peamisteks tegevusvaldkondadeks on keskkonnajuhtimine, poliitika mõju hindamine, kliimamuutuste leevendamine ja kohanemine, taastuvenergia, transport, veemajandus, ressursitõhusus, jäätmekorraldus ja ringmajandus ning keskkonnahoidlikud hanked.

Rohkem infot: www.sei.org

Image

Tarmetec on 1993. aastal Tartus asutatud Eesti juhtiv tehnoloogiaettevõte. Arendame ja valmistame tooteid meditsiini-, auto- ja toiduainetööstustele üle maailma.

#koostöö

Biomeedikumi segakoori kevadkontsert

Biomeedikumi segakoori kevadkontsert
#ettevõtlus #koostöö
Arst

Eesti tervisetehnoloogia ettevõte Activate Health, Tartu Ülikool ja SYNLAB Eesti allkirjastasid kaheaastase teaduskoostöö leppe digiravimite arendamiseks

#koostöö #ühiskonnale
Geenikiip

Tartu Ülikool sai 30 miljonit eurot personaalmeditsiini keskuse arendamiseks